Kumppanit ja kehittämistehtävät

 

Kaikissa viidessä hankkeessa ovat mukana Etelä-Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sekä Työkaluja osaamisen johtamiseen -hankkeesta alkaen myös Otavan Opisto.

 

Esedu-logo

– pilottialat logistiikka, liiketalous ja matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä Pieksämäen yksikön koulutusaloja

Etelä-Savon Koulutus Oy

Etelä-Savon ammattiopisto Otavankatu 4 PL 304 50101 Mikkeli Yhteyshenkilö Ilpo Kuronen, hankekoordinaattori puh 044 7115 607

 

Esedun kehittämistehtävät Opetushenkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeessa:

– Hallinnoi hanketta ja koordinoi verkostoa
– Luo toimintamallia, jolla tuetaan osaamisen kehittämisen rakenteita, systematisoidaan osaamisen kehittämistä ja tehostetaan suunnitelmallisuutta (rakenneosio)
– Integroi toimintamallin kehittämisen oppilaitoksen kokonaiskehittämiseen, osaamisen kehittämisstrategioihin, laadun ja pedagogiikan kehittämiseen ja juurruttaa toimintamallin olemassa oleviin rakenteisiin
– Kartoittaa alakohtaisia työelämän osaamis- ja koulutustarpeita vahvistaakseen koulutuksen työelämälähtöisyyttä
– Määrittää opettajien alakohtaisia osaamisvaatimuksia ja arvioi opettajien osaamista
– Laatii opettajakohtaiset koulutus- ja kehittämissuunnitelmat ja uudistaa heks-käytänteet
– Järjestää täydennyskoulutusta erityisesti esimiesten tarpeisiin osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamisessa
– Osallistuu verkostoyhteistyöhön opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä toteuttavien toimijoiden kanssa

Esedun kehittämistehtävät Laatua ja osaamista itäsuomalaiseen ammattikoulutukseen -hankkeessa:

Etelä-Savon ammattiopiston Pieksämäen yksikössä toteutetaan kehittämisprosessi, jolla tuetaan henkilöstön sitoutumista 1) toiminnan laadun ja 2) henkilöstön osaamisen painoalueilla toteutettaviin kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämisprosessi toteutetaan koulutuspäällikön, tutkintovastaavien, tiimikoordinaattoreiden ja henkilöstön muodostamassa rakenteessa selkiyttämällä kunkin rooleja, vastuita, työnjakoa ja yhteistoimintaa kehittämistyön jalkauttamisessa ja juurruttamisessa oppilaitoksen toimintaan.

Toimenpiteet:
– sovitaan laadun kehittämisen vastuut keskeisten toimijoiden kesken ja vahvistetaan henkilöstön sitoutumista laatutyöhön

• Pieksämäen yksikköön nimetään sovituilta koulutusaloilta valittava laatutyötä käytäntöön vievä kehittämisryhmä, jolla on nimetty vetäjä ja jota laatukoordinaattori ohjaa. Ryhmä konkretisoi tavoitteensa, sopii työnjakonsa ja roolituksensa, toteuttaa laatutyön tila-analyysin, priorisoi kehittämiskohteet, laatii toimintasuunnitelman parannuskohteisiin, järjestää opiskelijapalautekyselyiden systemaattisen käsittelyn henkilöstön kanssa ja organisoi opiskelijoiden mukaantulon laadun kehittämiseen
• henkilöstön sitouttamisessa laatutyöhön hyödynnetään Mikkelin yksiköissä käyttöön otettua ja sovellettua toimintamallia
• vertaisarviointikoulutusta järjestetään vuonna 2014

– rakennetaan systemaattinen osaamisen kehittämisen toimintamalli, jossa on seuraavat vaiheet

• toimintamallin rakentamista ohjaa vastuuryhmä, jossa ovat C&Q-ohjelman pääkäyttäjä, kehittämispäällikkö, hankekoordinaattori ja koulutuspäälliköitä
• työelämän osaamistarpeiden arviointi työpaikkahaastatteluin
• opettajien osaamisvaatimusten määrittely alakohtaisesti
• opettajien osaamisen itsearviointi, tiimiarviointi ja koulutuspäällikön (esimies) arviointi
• opettajien ja tiimien osaamisvajeiden tunnistaminen (henkilökohtainen ja työyhteisötaso)
• opettaja- ja tiimikohtaisten kehittymissuunnitelmien laatiminen (henkilökohtainen ja työyhteisötaso)
• heks-keskustelujen uudistaminen
• täydennyskoulutuksen toteuttaminen laadun ja osaamisen kehittämisen tueksi

– vahvistetaan tiimien kehittämisroolia ja selkiytetään tutkintovastaavien, tiimikoordinaattoreiden ja ryhmänohjaajien tehtäväkuvia

• laatutyön kehittämisryhmä edistää henkilöstön sitoutumista motivoimalla laatuajattelua ja jalkauttaa yhdessä sovittuja ja systemaattisia toimintamalleja koulutusaloilla em. vastuuhenkilöiden kanssa

Esedun kehittämistehtävät ja toimenpiteet Työkaluja osaamisen johtamiseen -hankkeessa:

Etelä-Savon ammattiopistossa on kehitetty toimintamallia työelämän osaamistarpeiden kartoittamiseksi ja opetushenkilöstön osaamisen arvioimiseksi. Mallia on pilotoitu aluksi muutamilla koulutusaloilla ja sen jälkeen levitetty soveltamista uusille aloille. Mallin käyttö on paljastanut opetushenkilöstön osaamisen nykytilan kaikkine osaamisvajeineen ja -vahvuuksineen. Opettajien itsearvioinneilla ja esimiesten arvioinneilla tuotettua tietoa on hyödynnetty uudistuvissa heks-keskusteluissa. Perusteltuja täydennyskoulutustarpeita on siis saatu esiin kehittymissuunnitelmien laatimiseksi. Kokeiluissa kootuista palauteaineistoista muodostuu kokoava kokonaisnäkemys, josta nousee selkeä kohde jatkokehittämiselle.

Kehittämistyö etenee seuraavaksi uuteen vaiheeseen, jossa tavoitteena on juurruttaa em. malli ja uudet käytänteet osaamisen johtamisen välineiksi. Ei siis riitä että osaaminen kartoitetaan. Tavoitteena on laatia tiimitason osaamismatriisit, jotka kootusti ja havainnollisesti näyttävät opettajien osaamiskapasiteetin tiimeissä. Matriisien tuottamiseksi on juuri hankittu C&Q Pro –järjestelmän lisätoiminto eli osaamismatriisi. Kyseessä on henkilöstön osaamisen hallintaan ja kehittämiseen erikoistunut tietojärjestelmä, jonka avulla organisaation johto saa tarkasti kohdistettua tietoa osaamisresursseistaan organisaation johtamiseen asetettujen tavoitteiden ja strategian saavuttamiseksi.  Matriisista voi helposti tarkastella organisaatio-, tiimi- sekä henkilökohtaisia kehittämistarpeita.Tavoitteena on edelleen, että koulutuspäälliköt saavat valmiudet hyödyntää osaamismatriiseja osaamisen johtamisessa omilla koulutusaloillaan.  Tämän saavuttamiseksi on luontevaa, että koulutuspäälliköiden oma osaaminen arvioidaan itsearvioiden ja esimiesten arvioimana, laaditaan koulutuspäällikkötiimin osaamismatriisi ja valmennetaan rehtorit koulutuspäälliköiden esimiehinä ottamaan ko. matriisi osaamisen johtamisen välineeksi. Tavoitteena on osaamisen johtamisen vahvistaminen henkilö-, tiimi-, esimies- ja organisaatiotasolla.

Etelä-Savon ammattiopistossa jatketaan aiemmin aloitettua kehittämisprosessia siirtymällä uuteen vaiheeseen, jossa sitoutetaan erityisesti esimiestasoa (koulutuspäälliköt ja rehtorit) osaamisen johtamistaitoa vahvistavaan kehittämistoimintaan. Kehittämisprosessi toteutetaan johdon, esimiesten, tiimivastaavien ja opetushenkilöstön muodostamassa rakenteessa ottamalla käyttöön osaamismatriisit osaamisen johtamisen välineeksi.

Toimenpiteet
–    valmennetaan rehtorit, osaamisjohtaja ja koulutuspäälliköt (10) C&Q -järjestelmän käyttöön
–    valmennetaan koulutuspäälliköt laatimaan ja tulkitsemaan tiimikohtaisia osaamismatriiseja  sekä hyödyntämään matriiseja osaamisen johtamisen välineenä
–    rehtorit / johtoryhmä luovat koulutuspäällikön ja muun johdon osaamisprofiilit, joilla osaaminen arvioidaan (itsearviointi ja esimiesarviointi)
–    laaditaan osaamismatriisi koulutuspäällikkötiimille ja tehdään tiimikohtainen analyysi ja tulkinta rehtoreiden johdolla
–    laaditaan koulutuspäälliköiden kehittämissuunnitelmat osaamisen johtamistaitojen vahvistamiseksi
–    vahvistetaan koulutuspäällikköryhmän osaamiskapasiteettia siirtämällä uutta osaamista mentorointiperiaatteella
–    koulutuspäälliköt laativat pitkän ajan kehittymissuunnitelmat alaiselleen opetushenkilöstölle ja ohjaavat heitä systemaattisesti täydennyskoulutukseen

———————————————————————————————————

Ylä-Savon Ammattiopisto

– pilottiala matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Ylä-Savon ammattiopisto

Asevelikatu 4 PL 30 74101 Iisalmi Yhteyshenkilö Outi Rautiala, koulutusjohtaja, vararehtori puh 0400 793 153

 

YSAO:n kehittämistehtävät Opetushenkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeessa:

– Kehittää alakohtaisen osaamisen arviointia edeten kollegiaalisen ryhmän osaamismatriisin ja ryhmän kehityskeskustelun kautta henkilökohtaiseen kehityskeskusteluun ja sitä kautta henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laadintaan
– Toteuttaa havaittujen osaamistarpeiden mukaista koulutusta ryhmämuotoisesti
– Vahvistaa osaamisen johtamista ja kehittämistä kehityspedagogien työn kautta kouluttamalla ja valmentamalla heitä yhteistyöhön tutkintokoordinaattoreiden, koulutuspäälliköiden ja opinto-ohjaajien kanssa sekä toimimaan opettajien mentorina

YSAO:n kehittämistehtävät Laatua ja osaamista itäsuomalaiseen ammattikoulutukseen -hankkeessa:

Ylä-Savon ammattiopiston tavoitteena on toteuttaa Uusi YSAOlaisuus –valmennusohjelma, jossa luodaan uusia osallistavia tapoja osaamisen kehittämiseen. Strategiaan pohjautuva henkilöstön osaamistarpeiden arviointi ja osaamisen kehittämisen toimintatapa siirretään uusille koulutusaloille aiempien pilottikokemusten pohjalta. Tavoitteena on uudistaa kehityskeskustelukäytännöt huomioiden työhyvinvoinnin vuosikello, henkilöstöprosessin uudistaminen ja strategian levittäminen. Täydennyskoulutuksessa tavoitteena on tukea esimiesten valmiuksia toteuttaa osaamisen kehittämisen prosessia ja tukea opettajien pedagogista osaamista erityisen tuen antamisessa ja ohjauksessa
Ylä-Savon ammattiopistossa luodaan osaamisen kehittämisen toimintatapa, jossa on seuraavia toimenpiteitä

– uusissa pilottiyksiköissä toteutettavat työelämähaastatteluihin ja strategiaan pohjautuvat osaamisarvioinnit C&Q –järjestelmän avulla
– uudistetaan kehityskeskustelukäytännöt ja tehdään ne myös tiimitasolla osallistavin menetelmin
– järjestetään täydennyskoulutusta esimiehille strategialähtöisen osaamisen kehittämisprosessin tueksi ja opettajille pedagogisten taitojen lisäämiseksi
– henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat laaditaan osaamisarviointien pohjalta

YSAO:n tavoitteina Työkaluja osaamisen johtamiseen -hankkeessa:

1. Laajentaa ja edelleen kehittää strategiaan pohjautuvaa henkilöstön osaamistarpeiden arvioinnin ja osaamisen kehittämisen toimintatapaa
a. osaamisarviointien toteuttaminen uusilla koulutusaloilla pilottien kokemusten pohjalta
b. tiimi- ja yksilökohtaisten kehittymissuunnitelmien luominen ja hyödyntäminen
c. YSAO –tason koulutussuunnittelun ja seurannan kehittäminen sekä järjestelmien hyödyntäminen
2. Kehittää ja ottaa käyttöön uusia osallistavia tapoja osaamisen kehittämiseen,  ’Uusi ysaolaisuus’ -valmennusohjelman toteuttamiseksi
a. vertaismentoroinnin kehittäminen
b. muut osallistavat osaamisen kehittämismenetelmät
3. Täydennyskoulutusten toteuttaminen painopistealueittain
a. esimiesten valmiudet tukea ja toteuttaa muutosprosessia
b. opettajien tieto- ja viestintätekniikan osaamisen nostaminen siten, että mobiilioppimisen hyödyntäminen mahdollistuu, pedagoginen osaaminen
c. kohderyhmään kuuluvien opettajien substanssiosaaminen, osaamisarviointien pohjalta laadittujen kehittymissuunnitelmien mukaan

YSAO:n toimenpiteet Työkaluja osaamisen johtamiseen -hankkeessa:

1. Osaamisen kehittämisen toimintatapa
• valitaan seuraavat yksiköt toteuttamaan osaamisarviointeja C&Q –järjestelmän avulla (työelämähaastattelut, strategiaan pohjautuvat osaamisprofiilit ja -arviointi)
• kehittymissuunnitelmien rakentaminen ja hyödyntäminen, C&Q (mm.  osaamistarvematriisi)
• kehittämistarpeiden koostaminen YSAO tason koulutus- ja kehittymissuunnitelmaksi, toimintatavan mallintaminen ja seurannan suunnittelu
2. Uudet osaamisen kehittämisen tavat
• vertaismentoroinnin edelleen kehittäminen teemoitetuksi, YSAOn kehittymissuunnitelman mukaiseksi tavaksi järjestelmällisesti kehittää osaamista
• muiden osallistavien oppimis- ja osaamisen kehittämismenetelmien edelleen kehittäminen mm. mobiilioppimisen laajemman käyttöönoton mahdollistamiseksi
3. Täydennyskoulutukset
• esimiesten muutosvalmennus, painottuen muutoksen toteuttamiseen ja valmiuksiin tukea omaa yksikköä vertaismentorointia hyödyntäen
• opettajien pedagogiset taidot
– mobiilioppimisen soveltaminen
– muut sisällöt ja aikataulut täsmentyvät myöhemmin esim. TATU -hankkeen pilotit huomioiden
• substanssiosaamisen koulutuksiin osallistuminen henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien mukaan

———————————————————————————————————

SAMI-logo

– pilottialat kulttuuri ja kone- ja metalliala

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Pohjolankatu 4-6 PL 12 57201 Savonlinna Yhteyshenkilö Hannu Fyhr, palvelupäällikkö puh 044 550 6670

 

Sami:n kehittämistehtävät Opetushenkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeessa :

– Kehittää alakohtaisen osaamisen arviointia edeten kollegiaalisen ryhmän osaamismatriisin ja ryhmän kehityskeskustelun kautta henkilökohtaiseen kehityskeskusteluun ja sitä kautta henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laadintaan.
– Toteuttaa havaittujen osaamistarpeiden mukaista koulutusta ryhmämuotoisesti.
– Vahvistaa osaamisen johtamista ja kehittämistä kehityspedagogien työn kautta kouluttamalla ja valmentamalla heitä yhteistyöhön tutkintokoordinaattoreiden, koulutuspäälliköiden ja opinto-ohjaajien kanssa sekä toimimaan opettajien mentorina.

 Sami:n kehittämistehtävät Laatua ja osaamista itäsuomalaiseen ammattikoulutukseen -hankkeessa

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa toteutetaan kehittämisprosessi, jossa pedagogisen toiminnan johtamista ja kehittämistä selkeytetään.
1) Pedagogisen kehittämisen linjaukset tarkastetaan ja tuetaan kehityspedagogien työtä uudistuvan pedagogian viemisessä henkilöstölle.
2) Samaan aikaan tarjotaan vertaismentoreille tukea ja työkaluja, että he pystyvät tukemaan henkilöstöä muutostilanteen läpiviemisessä.
Toimenpiteet:
– luodaan selkeä pedagogisen toiminnan johtamisen ja kehittämisen malli

• toimenpiteet, vastuut, toimijat
• henkilöstön osaamisen kartoittaminen ja täydennyskoulutussuunnitelman laatiminen
• osaamisen kehittämisen toimenpidesuunnitelma kehityspedagogin työhön
• tuetaan kehityspedagogien työtä täydennyskoulutuksella, sparrauksella ja tukitoimilla

– luodaan malli vertaismentorien työhön muutostilanteen läpiviemisen tukijana

• muutoksen selkiyttäminen ja muutosaskeleiden määrittäminen
• vertaismentoreiden tavoitteiden ja toiminnan selkiyttäminen
• vertaismentoreiden työn aikatauluttaminen
• vertaismentoreiden tukeminen, täydennyskouluttaminen ja sparraaminen muutostilanteen läpiviemiseksi

Sami:n kehittämistehtävät Työkaluja osaamisen johtamiseen -hankkeessa

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolla on kehitetty kollegiaallisen ryhmän osaamismatriisi. Osaamismatriisi tuotetaan osana kollegiaalisen ryhmän kehityskeskustelua, tuotos on osa henkilökohtaista kehityskeskustelua suunniteltaessa koulutuksia kollegiaallisen ryhmän osaamistarpeista lähtöisin. Ikääntyvien opettajien tueksi on kehitetty malli, joka on pilotoitu valitulla kohderyhmällä metalli-, sekä käsi- ja taiteenalan opettajat. Ryhmät valikoituivat piloteiksi ikärakenteensa perusteella. Saadut kokemukset osoittavat, että ikääntyvillä opettajilla on edelleen halu kehittää osaamistaan ja saada tukea jäljellä oleviin vuosiin. Yhtenä keskeisenä tekijänä on vertaismentorointi.
Kehityspedagogien työtä on tuettu koulutuksin ja eri tilaisuuksin. Kehityspedagogien toiminta on edelleen haastavassa tilanteessa. Tavoitteena on vakiinnuttaa kehityspedagogien asema ja tarkentaa toimenkuva, sekä saada osaava pedagogiikkaa kehittävä ryhmä toimimaan yhdessä pedagogisen johdon kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kollegiaalisen ryhmän osaamismatriisi on vakiintunut osaamisen johtamisen työkaluksi. Tavoiteena on työstää mallista osaamista tukevaa siten, että matriisiin saataisiin myös osaamisen tasot selkeämmin esille ja siten tukemaan koulutussuunnittelua.
Kehittämistyö etenee seuraavaan vaiheeseen, jossa tavoitteena on laajentaa ikäntyvien opettajien  (50 +) tuki koskemaan koko oppilaitoksessa. Ikääntyvät opettajat toivovat koulutusta ja huomioitavan pitkän uran antama osaaminen. Koulutusta toivotaan päivittämään osaaminen tämän päivän tarpeisiin. Pilottikartoituksissa on selkeästi tullut ilmi toive työtaakan keventämismahdollisuudesta tai keskittyminen.

Kehityspedagogien toiminta on todettu todella tärkeäksi ja tavoitteena on vakiinnuttaa kehityspedagogien toiminta osaksi pedagogisen osaamisen kehittämisen prosessia. Kehityspedagogien roolitukseen tarvitaan oppilaitosjohdon tukea. Kehityspedagogien vertaistuki ja ryhmän sparraus sitouttaa kehityspedagogit osaksi pedagogista johtamisjärjestelmää. Opetuksen hyvä suunnittelu asettaa haasteita muutoksessa, jossa enenevästi eri elämän vaiheessa olevat opiskelijat opiskelevat yhdessä samaan tutkintoon. Kehityspedagogeille suunnattu koulutus mahdollistaa SAMI -tasoisen pedagogisen kehitystoiminnan.  Kehityspedagogien rooli korostuu esimerkiksi OPS  ja ECVET prosesseissa. Koulutuksella vahvistetaan kehityspedagogien asemaa oppilaitoksessa.

Ikäjohtamisen hallinta ja tuki on tärkeää oppilaitosjohdolle. Tavoitteena on ikääntyvien opettajien (+50) osaamiskartoitusten ja osaamistasojen laajentaminen koskemaan koko oppilaitosta. Esimiesten koulutukseen ja osaamisen johtamiseen panostaminen,  tavoitteena pidentää opetushenkilöstön työuria.

Toimenpiteet
– jatketaan kehityspedagogien koulutusta pedagogiikan asiantuntijoiksi ja opettajien tukihenkilöiksi
– valmennetaan koulutuspäälliköt ikäjohtamisen asiantuntijoiksi
– laajennetaan ikäjohtamisen osaamiskartoitukset koskemaan koko oppilaitosta
– uudistetaan kollegiaalisen ryhmän osaamismatriisi selkeämmin osaamistasoja kuvaavaksi osaamisen johtamisen työvälineeksi
– kehitetään ryhmäkehityskeskustelumallia siten, että se toimii osaamisen johtamisen työkaluna kehityskeskustelussa
– vertaismentoroinnin tuki kehitypedagogeille ja ikääntyville opettajille (+50)

Monialaiset oppilaitokset ovat alueidensa keskeisiä ammatillisen koulutuksen tarjoajia.

———————————————————————————————————

otavanopisto-logo-130
Otavan opisto

Otavantie 2 50670 Otava Yhteyshenkilö Jukka Tikkanen, koulutussuunnittelija puh 044 794 5103

 

Otavan opiston kehittämistehtävät ja toimenpiteet Työkaluja osaamisen johtamiseen -hankkeessa

Yhteisöllisten toimintamallien systematisointi strategisessa osaamisessa ja työhyvinvoinnissa:

Tavoitteena on Otavan Opiston keskeisiksi sisäisen demokratian toiminnoiksi vakiintuneiden kuukausittaisten foorumien ja kaksi kertaa vuodessa järjestettävien kehittämispäivien kehittäminen edelleen ja tietoisesti henkilöstön strategisen osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämisen työkaluiksi. Menetelmänä käytetään vapaan sivistystyön pedagogiikalle tyypillistä dialogia, jonka avulla rakennetaan yhteistä merkitystä ja tavoitteita toiminnalle Otavan Opiston toiminta-ajatuksen mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on tukea ja organisoida tieto- ja viestintäteknologian osaamisen jakamiseen tähtääviä toimintamalleja kerran viikossa järjestettävien infojen yhteyteen. Samalla kehitetään osaamisen jakamista tukevaa teknologiaa ja tietojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon sekä lähi- että etäosallistujat.

Vapaan sivistystyön mentor-toiminnan organisoiminen:

Syksyllä 2013 neljä henkilökunnan jäsentä on kouluttautunut vapaan sivistystyön mentoreiksi organisaatiossaan.  Vuonna 2014 tavoitteena on organisoida ja vakiinnuttaa mentoreiden toiminta osaksi organisaation kehittämistä ja henkilöstön strategisen osaamisen tukemista. Strategian mukainen toiminta antaa suuntaa ja merkitystä päivittäiselle työlle, mikä osaltaan lisää työhyvinvointia. Tässä yhteydessä tuetaan myös vapaan sivistystyön mentor-verkoston organisoitumista ja kehittämistä.

Kompetenssiarviointi:

Kompetenssiarvioinnin (OECD:n tulevaisuuskompetenssit) näkökulmaan perustuvaa linjakohtaista opiskelijan itsearviointia ja ohjausta tukevaa työkalua on kehitetty ja pilotoitu syksyllä 2013 Bändilinjalla (vapaan sivistystyön pitkä linja) sekä monikulttuurisella peruskoululinjalla. Tavoitteena on jatkaa pilotointia keväällä 2014. Työkalu on tarkoitus juurruttaa ohjauksen työkaluksi siten, että sen avulla käytävät ohjauskeskustelut ajoittuvat opintojen alkuun, keskelle ja loppuun. Etenkin Bändilinjalla, joka mm. valmistaa musiikin ammatillisiin opintoihin, kompetenssiarviointi on keskeinen yksilöllisen ja myös bändikohtaisen (yhteisö oppimisen subjektina) ohjauksen työkalu. Sen lisäksi, että kompetenssiarviointi juurrutetaan mm. Bändilinjan keskeiseksi ohjauksen ja itsearvioinnin työkaluksi, sitä on tarkoitus hankkeen yhteydessä pilotoida myös kokonaisuudessaan verkossa toimivan Nettilukion ohjaus- ja itsearviointityökaluna. Tavoitteena on kehittää kompetenssiarviointia osana yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyötä ja tulevaisuudessa tarvittavaa laaja-alaista osaamista. Komptenssiarviointi nostetaan yhdeksi teemaksi Nettilukion ja -peruskoulun opettajien ja ohjaajien osaamista syventävillä ja tukevilla verkkopedagogiikkapäivillä.

Otavan opisto on vapaan sivistystyön koulutusorganisaatio ja nykyaikainen kansanopisto.

———————————————————————————————————

Osaamisen kehittämisen rakenteet pysyviksi -hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet kumppaneittain ovat seuraavat:

Hankeverkoston neljä kumppania asettavat kehittämisen keskiöön seuraavat yhteiset tavoitteet, joiden suunnassa kukin etenee oma toimintaympäristö ja kehittämisstrategia huomioiden.

 • Jatketaan osaamisen kehittämisen toimintamallin juurruttamista siten, että malli omaksutaan osaamisen johtamisen välineeksi ylimmässä johdossa (toimitusjohtaja, rehtorit, kehitysjohtaja), keskijohdossa (päällikkkötaso) ja opettajatiimeissä (kollegiaaliset ryhmät, muut opettajafoorumit).
 • Vahvistetaan tiimien (kollegiaalisten ryhmien) roolia ja lisätään tiimien (koulutuspäällikkötiimi, opettajatiimit) vastuuta osaamisen kehittämisessä ottamalla käyttöön tiimikohtaiset osaamismatriisit opetushenkilöstön ja esimiesten osaamistarpeiden ennakointiin ja osaamisen kehittämisen seurantaan.
 • Testataan kattavasti uudistetut kehityskeskustelukäytännöt ja edetään osaamisen arvioinnin pohjalta jokaisen työyhteisön jäsenen henkilökohtaisen koulutus- ja kehittämissuunnitelman laadintaan.
 • Järjestetään koulutuspäällikkötiimeille ja kumppanioppilaitosten valitsemien pilottialojen tiimeille valmennusta osaamismatriisien luomisessa ja käyttöön otossa.
 • Tiivistetään verkostoyhteistyötä kumppaneiden kesken jakamalla kokemuksia kehittämistyöstä, vertailemalla osaamismatriiseja ja järjestämällä yhteistä täydennyskoulutusta.
 • Otavan opiston erityisenä tavoitteena on kehittää henkilöstön kuukausifoorumeita siten, että ne strategisen osaamisen vahvistamisen lisäksi tukevat osaamisen jakamista. Tiimit vastaavat vuorollaan omalla vastuulla olevan ja samalla kaikkia koskettavan teeman yhteisöllisestä ja osallistavasta käsittelystä yhteisellä foorumilla.

 

Kehittämistoimenpiteet ovat yhteiset kaikille kumppaneille. Kukin kumppanioppilaitos etenee yhteisiin tavoitteisiin tarkentamillaan menettelyillä ja aikatauluilla oma toimintaympäristö ja erityispiirteet huomioiden.

 • Valmistellaan ylimmän johdon osaamisprofiilit ja tehdään ylimmän johdon osaamisen arvioinnit
 • Analysoidaan koulutuspäälliköiden osaamisen arviointitulokset, tunnistetaan osaamisen vahvuudet ja vajeet, käydään ne läpi kehityskeskusteluissa ja suunnitellaan täydennyskoulutus osaamisvajeiden perusteella
 • Valitaan pilottialat ja laaditaan niiden opettajatiimeille osaamisen matriisit (tiimikohtaiset)
 • Harjaannutaan hyödyntämään tiimikohtaisia osaamismatriiseja osaamistarpeiden ennakoinnissa ja osaamista vahvistavan täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä seurannassa
 • Laaditaan osaamisen kehittämisen vuosikello, josta ilmenevät keskeiset toimijat, vastuut, roolit ja yhteistyö eri tahojen kanssa (oppilaitokset, koulutusta järjestävät tahot, työelämä ja yritykset)
 • Toteutetaan opetushenkilöstön kehityskeskustelut ja laaditaan henkilökohtaiset täydennyskoulutus- ja kehittymissuunnitelmat

Otavan opisto kehittää osaamislähtöistä arviointia siten, että se vahvistaa henkilöstön tulevaisuusosaamista ja vapaan sivistystyön pitkien linjojen verkkoympäristöjen rakentamista. Myös mentor-toiminta vaatii vielä selkiyttämistä toiminnan organisoinnin osalta.

Täydennyskoulutukset

 • Järjestetään ylimmän johdon ja keskijohdon esimiehille täydennyskoulutusta osaamisen kehittämismallin juurruttamiseksi ja soveltamiseksi osaamisen johtamisen välineenä
 • Järjestetään pilottialojen opettajatiimeille valmennusta tiimikohtaisten osaamismatriisien laatimisessa ja hyödyntämisessä
 • Benchmarkataan kumppaneiden kesken (YSAO ja Esedu) kehittämisprosessissa syntyneitä tuloksia, työkaluja ja kehittämishaasteita

———————————————————————————————————

Kehittämistoiminnan keskeiset tavoitteet Toimintamallin viimeistely -hankkeessa ovat:

Hankeverkoston neljä kumppanioppilaitosta keskittyvät seuraaviin tavoitteisiin, joiden suunnassa kukin viimeistelee kehittämistyönsä oma toimintaympäristö ja kehittämisstrategia huomioiden.

 • Vakiinnutetaan osaamisen kehittämisen toimintamalli osaamisen johtamisen välineeksi ja osaksi oppilaitoksen normaalia toimintaa.
 • Selkiytetään tiimien roolia, aktivoidaan hyvistä käytännöistä oppimista tiimien välillä ja vahvistetaan tiimien vastuuta opetushenkilöstön osaamisen kehittämisessä sekä pedagogisesti, ammatillisesti ja tuloksellisesti laadukkaan koulutuksen tuottamisessa.
 • Vakiinnutetaan uudistetut kehityskeskustelukäytännöt ja laaditaan henkilökohtaiseen osaamisen arviointiin perustuvat koulutus- ja kehittymissuunnitelmat.
 • Kootaan verkostossa luodut hyvät käytännöt ja jaetaan kokemukset niistä verkoston sopimalla yhteisellä foorumilla.
 • Järjestetään esimiestehtävissä toimiville toimintamallin vakiinnuttamisen ja tiimitoiminnan vahvistamisen edellyttämää täydennyskoulutusta.


Kehittämistoimenpiteet

Kukin kumppani etenee yhteisiin tavoitteisiin tarkentamillaan menettelyillä ja aikatauluilla oma toimintaympäristö ja erityispiirteet huomioiden sekä lisäksi yhteisistä tavoitteista tarkennettujen tavoitteiden suuntaamina.

 • Sovitaan ylimmän johdon ja keskijohdon yhteisillä foorumeilla toimintamallin vakiinnuttamisesta osaksi normaalia toimintaa.
 • Käydään koulutuspäälliköiden kanssa läpi tiimimatriisit ja sovitaan niiden vakiinnuttamisesta käytäntöön sekä jatkuvasta päivittämisestä.
 • Toteutetaan kehityskeskustelut uudistettuina (ml. rullaavan kehityskeskustelun idea ja ryhmäkehityskeskustelu tiimeissä) siten että henkilökohtaiset ja tiimikohtaiset kehittymissuunnitelmat päivittyvät osaamisen arviointiin perustuen.

Etelä-Savon ammattiopisto pilotoi koulutuspäälliköiden ryhmäkehityskeskustelun rehtoreiden tekemänä. Keskustelu ohjataan ja sen dialogisuus arvioidaan. Pilotointi antaa valmiudet koulutuspäälliköille toteuttaa tiimiensä kehityskeskustelut ryhmässä. Tavoitteena on yksilövahvuuksien lisäksi löytää asiantuntijuudet ja keinot niiden vahvistamiseen.

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto panostaa määrätietoiseen ja suunnitelmalliseen tiimien ja tiimivetäjien valmennukseen. Kehityskeskustelukäytännöt juurrutetaan osaksi tiimien toimintasuunnitelmia.

Otavan Opiston tavoitteet liittyvät strategista osaamista kehittäviin työtapoihin ja toimintamalleihin työyhteisön yhteisillä foorumeilla sekä kompetenssiarviointiin ja sen soveltamiseen henkilöstön tulevaisuusosaamisen arvioinnissa.

 

Täydennyskoulutus

Tiimivetäjien valmennus, esimiesvalmennus tiimien tukemiseen, rehtoreiden ja koulutuspäälliköiden valmennus pilottina toteutettavaan koulutuspäälliköiden ryhmäkehityskeskusteluun.